|Sunday, February 14, 2016
You are here: ﷲގެ ރަޙުމަތުން އުންމީދު ކަނޑާނުލާށެވެ.

ﷲގެ ރަޙުމަތުން އުންމީދު ކަނޑާނުލާށެވެ.

ޒަހުވާގެ ހިތްވަނީ ނުތަނަވަސް ކަމުން ފުރިފައެވެ. އޭނާގެ ޙަޔާތްވަނީ ބަނަވެ އަނދިރި ކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް އޭނާވަނީ ދިރިއުޅުންމަތިން ފޫހިވެ އުންމީދުކަނޑާލާފައެވެ. އޭނާގެ ހިތް ބުނާކަހަލަ އެވެ. “އަހަރެން ދިރިހުންނަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔޭގައި އަހަރެންނަށްޓަކައި އޮތީ ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ޙަޔާތް ވޭތުވެގެން ދިޔައީ ފާފަކުރުމުގައެވެ. ހިނގަމުން ދިޔަ މަގުން ވެއްޓޭނީ އަނދަވަޅަކަށްކަން އެނގިހުރެމެ އެމަގުން ހިނގީމެވެ. ހަވާނަފްސްގެ އެދުންތަކަށް ތަބާވެ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތް އުޚުރަވީ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އަހަރެން އިސްކުރީމެވެ. އަހަރެންނަކީ ތަފްޞީލް

ވައިކަރަމުރައިދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާއި އެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް މެކުހައް

ހދ. ވައިކަރަމުރާދޫ އަކީ 1994 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، މ. އޮމަދޫ އަލްމަރުހޫމް ޢަލީ އަބްދުﷲއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 58.17 ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ. ހދ. އަތޮޅުގައި އޮތް އެންމެ ހިތްގައިމު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. 21 އަހަރުގެ މުއްދަތައް ...ތަފްޞީލް

ހދ.އަތޮޅުގެ ޓުއަރިޒަމް ކެމްޕެއިންގ ލަވަ ރިލީޒްކޮށްފި

ހދ.އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފެށިފައިނުވާތީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނައުމަށްޓަކައި ހދ.އަތޮޅަށް ނިސްބާތްވާ އޮންލައިން ނޫސްތައް (ތިލަދުންމަތީ މިޑިއާ އިނިޝިއޭޓިވް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ލަވައެއް ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ނެރުން މިލަވައަކީ ހދ.އަތޮޅުގައި ...ތަފްޞީލް

ހދ. އަތޮޅު، 40 އަހަރު ފަހަތުގައި

ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފް ކުރެވުނީ މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން 1972 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއަހަރު އޮކްޓޯބަރ މަހު މާލެ އަތޮޅު ވިހަމަނާފުށިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކަށް ބިސްއަޅަމުން އައި ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅު ...ތަފްޞީލް

ހދ. އަތޮޅުގައި ރިޒޯޓް ހަދަން ދޫކޮއް ނުނިމިވާ ރަށްތަކާއި މެދު ކުރިއަށް އޮތް ދެމަހެއް ހާ ދުވަހުސް ތެރޭ ގޮތެއް ނިންމޭނެ- މިނިސްޓަރ އަދީބް

ހދ. އަތޮޅުގައި ރިޒޯޓް ހަދަން ދޫކޮއް ނުނިމިވާ ރަށްތަކާއި މެދު ކުރިއަށް އޮތް ދެމަހެއް ހާ ދުވަހުސް ތެރޭ ގޮތެއް ނިންމޭނެ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު އަދީބް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. “ކޮންޑް ނާސްޓް ޓްރެވަލާ ރީޑާސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2014″ގެ ...ތަފްޞީލް

ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެމައްޗަށް އިހްމާލްވެވިފައި ނުވޭތޯއެވެ؟

ލިއުނީ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ ޙުސައިން ސަހުދީ މިލިޔުމަކީ ހދ. އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރިސޯރޓެއް ތަރައްޤީކޮށްއޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށިފައިނުވާތީ އަތޮޅުގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި، ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ބައިވެރިވުންދީ، އަތޮޅުގެ ދަރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ...ތަފްޞީލް

ހދ. އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފަށައިގެން ދިއުމަކީ އަތޮޅުގެ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަކަށްލިބޭ ފަރުވާއެއް

ލިއުނީ: ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ ޙުސައިން ސަހުދީ މިލިޔުމަކީ ހދ. އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރިސޯރޓެއް ތަރައްޤީކޮށް އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށިފައިނުވާތީ އަތޮޅުގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި، ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ބައިވެރިވުންދީ، އަތޮޅުގެ ދަރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމަސައްކަތުގައި ...ތަފްޞީލް

ހަކުރުބައްޔަށް ސްކްރީނުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕޮރޮގްރާމެއް ހިންގަނީ

ޑައިބެޓީސް ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ހދ އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާރަށެއްގައި ހިންގާ ހަކުރުބައްޔަށް ސްކްރީނުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕޮރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވައިކަރަދޫގައިވެސް އެ ޕޮރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވައިކަރަދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ. މި ޕޮރޮގްރާމް ވައިކަރަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ...ތަފްޞީލް

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފިއެވެ. މިއޭޕްރީލް 17 ން 19 އަށް ނޭކުރެންދޫގައި ބޭއްވި މިއަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވައިކަރަދޫ 1 ވަނަ ހޯދާފައިވާއިރު، ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮތްޕާއި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިންވެސް ވައިކަރަދޫ ...ތަފްޞީލް

އެއީވެސް ތިބާ ފަދަ އިންސާނެކެވެ.

“އަންހެން ދޮޅާ. އަމައްޔާތް! އެއްކަލަ ރަނޑު ދޯ އެހެރަދަނީ” އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ސްކޫލަށްދިޔަ ޒައިން ފެނިފައި މަގުމަތީގައި ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތިގެން އުޅޭ ގްރޫޕެއްގެ ކުއްޖެއް ގޮވާލިއެވެ. އެއާއިއެކު ދެނތިބި ކުދިންތައް ބާރަށް ހޭން ފެށިއެވެ. އެމީހުންގެ މަލާމާތައް ބެލުމެއްނެތި ...ތަފްޞީލް
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 93 94   Next »