|ބުރާސްފަތި, އޭޕްރީލް 24, 2014
You are here: ފުރަތަމަ ޞަފްހާ
     މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم  ގެ ޒަމާނުގައި އުޅުނު ...
11 ފެބްރުއަރީ, 2014(0)
އަލަށް އިންތިޚަބުވި ކައުންސިލަރުން މިއަދު މަޤާމްގެ ހުވައި ކުރުމަށްފަހު ...
26 ފެބްރުއަރީ, 2014(0)
ޚަބަރު
އަލަށް އިންތިޚަބުވި ކައުންސިލަރުން މިއަދު މަޤާމްގެ ހުވައި ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސް ހޮވައިފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވިފައިވަނީ ... ތަފްޞީލް
މިއަހަރު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުުންސިލަރުން ހުވައި ކުރައްވައިފިއެވެ، ...
ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 2013ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު ...
ލޯބިވާ ވައިކަރަދޫގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން އަދިވެސް ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލާކަށް ނުވޭތޯއެވެ؟ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެންއައި ...
16 ޑިސެމްބަރ, 2012(5)
ސުވާލު: އިސްތިޚާރާ ނަމާދު ކުރާނެގޮތް ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة ...
15 ސެޕްޓެމްބަރ, 2013(0)
  ހެބިއަސް ކޯޕަސް އަކީ، އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ އެމީހާ ...
14 ފެބްރުއަރީ, 2014(0)
“އަންހެން ދޮޅާ. އަމައްޔާތް! އެއްކަލަ ރަނޑު ދޯ އެހެރަދަނީ” އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ...
5 މާޗް, 2014(0)
ހދ. ވައިކަރަދޫއަކީ ހދ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނައަށް 24ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ...
17 ޑިސެމްބަރ, 2013(0)